Strefa czasowa UTC+1godz.


Dzisiaj jest 22 cze 2018, 08:18Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Realm of Chaos - Slaves to Darkness - bestiariusz
Post: 14 mar 2009, 00:29 
Założyciel
Awatar użytkownika
Offline
Reputacja: 0
Rejestracja: 26 paź 2008, 22:34
Posty: 403
<table border="0" width="100%"> <tbody><tr> <td width="32%">Obrazek</td> <td width="68%">

Realm of Chaos: Slaves to Darkness

Rok wydania: 1988
Autorzy: Bryan Ansell, Mike Burton, Simon Forrest
Forma: Podr�cznik, twarda oprawa, 280 stron

</td></tr></tbody></table>[align=center]Ksi��ka "Realm of Chaos: Slaves to Darkness" jest jedn� z ciekawszych pozycji w wydawnictwach Games Workshop. Nie jest ona przeznaczona do �adnego konkretnego systemu. Zawiera w sobie materia� do Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40000 i Warhammer Fantasy Role-Playing. Jest to bardzo rzadka pozycja. Zapewne ze wzgl�du na zawarto�� nie zdecydowano si� na kolejne dodruki.

Ponizej przedstawiam tylko kila wybranych bestii.

Demony Slaanesha

Wielkie demony Slaanesha:
Powiernicy Sekret�w (Keepers of Secrets)


Obrazek
Inne nazwy wielkich demon�w Slaanesha to:

 • Slayers of Slaanesh
 • Feasters of Pain
 • Base Ones
 • Despoilers of Flesh
 • Great Horned Ones
W mowie chaosu: Q'tlahsi'issho'akshami
Te ogromne i pot�ne demony s� u�ywane przez Slaanesha, kiedy wszystkie inne zawiod�. Przemoc nie le�y w naturze Slaanesha, ale kiedy si�a jest jedynym rozwi�zaniem, te demony wydaj� si� idealne do osi�gni�cia celu. Sprawia im sadystyczn� przyjemno�� torturowanie i zabijanie wrog�w. Ze szczeg�lnym upodobaniem zajmuj� si� niszczeniem wyznawc�w i demon�w Khorna.
Cz�sto m�wi si� o nich, �e s�ysz� ka�de wypowiedziane s�owo. Dlatego w�a�nie nazywa si� je Powiernikami Sekret�w. Mog� one udziela� informacji w zamian za przys�ugi lub dary.
Zasady specjalne:
W walce z wyznawcami lub demonami Khorne'a s� podatne na sza� bojowy i nienawi��. Znaj� sze�� czar�w z r�nych poziom�w magii Slaanesha. Maj� 50% szans na Chaos Armour, posiadaj� magiczn� bro� i D4 magiczne przedmioty.Demonice Slaanesha
(Demonettes of Slaanesh)


Obrazek
Demonice Slaanesha s� nazywane r�wnie�:

 • Children of Slaanesh
 • Bringers of Joyus Degradation
 • Givers of Indescribable Delight
 • Debauched Ones
 • Seekers of Decadence
W mowie chaosu: Q'tlahs'itsu'aksho
Demonice s� najliczniejszym rodzajem mniejszych demon�w Slaanesha. Walcz� one dla swojego boga jako zwykli �o�nierze, cz�sto do walki wyruszaj� na rumakach Slaanesha.
Czasami spotyka si� Demonice jako towarzyszki ludzkich wyznawc�w Slaanesha. Tak jak Slaanesh, Demonice s� pi�kne, ale ich pi�kno jest nienaturalne i perwersyjne, budz�ce bardziej odraz� ni� uwielbienie.
Zasady Specjalne:
Demonice nienawidz� wyznawc�w i demon�w Khorne'a. Jednostka demonic zna sze�� czar�w pierwszego poziomu magii Slaanesha
Charakterystyka Demonicy w Warhammer Fantasy Role Playing


Bestie Slaanesha
(Fiend of Slaanesh)


Obrazek
Bestie Slaanesha s� r�wnie� nazywane:

 • Bestials
 • Rams of Slaanesh
 • Unholy Ones
Bestie Slaanesha zazwyczaj towarzysz� grupom demon�w Slaanesha, cho� czasami mo�na spotka� je w towarzystwie �miertelnego wyznawcy Slaanesha.
Zasady Specjalne:
Bestie Slaanesha wykonuj� jeden atak ogonem - mo�e by� on wyprowadzony na posta� z przodu bestii, a tak�e na boki. Dodatkowo modele z przodu mog� zosta� zaatakowane j�zykiem. W przypadku trafienia nie wykonuje si� rzut�w na wytrzyma�o�� tylko od razu testuje si� Si�� Woli. Je�li ofiara nie zda testu, to staje si� podatna na g�upot� przez nast�pne 24h.�
Bestie Slaanesha wydzielaj� silnie podniecaj�cy zapach. Wszystkie modele w odleg�o�ci 4"/ 8 metr�w musz� wykona� test Si�y Woli, albo zaczynaj� pod��a� w kierunku bestii. Pozostali cz�onkowie jednostki/ dru�yny mog� dobrowolnie pod��y� za ofiar� lub pozostawi� j� w�asnemu losowi. Ofiara staje si� tak zdeterminowana, �e nie mo�na jej powstrzyma�, aby nie podesz�a do bestii. Kiedy ofiara zbli�y si� do bestii mo�e tylko sta� odurzona zapachem. Tylko jedna posta� na raz mo�e ulec temu atakowi.


Khorne

Wiadomo�ci podstawowe

Khorne jest Krwawym Bogiem, jedn� z czterech wielkich czterech Mocy. Jego wielki br�zowy tron stoi na wielkiej g�rze ko�ci - pozosta�o�ciach jego poleg�ych w bitwie wyznawc�w, a tak�e tych, kt�rzy zostali zabici w jego imieniu. Rosn�ca sterta ko�ci jest odzwierciedleniem sukces�w wyznawc�w, zaspokaja jego ambicje nie jest w stanie ugasi� jego pragnienia krwi i �mierci.�
Khorne uosabia jedn� z Mocy Chaosu - bezmy�ln� i absolutn� przemoc, niszczenie wszystkiego co jest w zasi�gu, zabijanie dla samego zabijania - wrog�w, przyjaci� - bez znaczenia. Khorne jest nazywany r�wnie� �owc� Dusz. Kiedy nad Pustkowiami Chaosu rozlegaj� si� d�wi�ki rogu Khorne'a, wielkie armie Chaosu wyruszaj� w poszukiwaniu nowej zdobyczy. Opanowani przez ��dz� krwi wyznawcy Khorne'a przemierzaj� granice znanego �wiata oddaj�c si� rozkoszy mordowania w upiornym �wietle ksi�yca. Krwawy B�g obserwuje masakr� czynion� w jego imieniu, a jego ryki sza�u i rozkoszy odbijaj� si� echem w obu �wiatach.�
Khorne jest cz�sto przedstawiany jako muskularny humanoid o wysoko�ci kilkudziesi�ciu metr�w, siedz�cy na ogromnym, niesamowicie zdobionym tronie z br�zu stoj�cym na ogromnej g�rze zakrwawionych ko�ci. Okrywa go zbroja p�ytowa z niesamowicie i obco wygl�daj�cymi ornamentami, cz�sto powtarzaj�cymi motywy czaszek. Jego g�ow� chroni du�y, skrzydlaty he�m. Tylko ma�y fragment twarzy bestii jest widoczny spod he�mu.
Symbol

Symbolem Khorne'a jest czaszka - symbol �mierci. Jest ona cz�sto pokazywana jako run w kszta�cie litery X z grub� podstaw� na dole. Jego wyznawcy preferuj� kolor czerwony, czarny i br�zowy, odpowiadaj�ce krwi, �mierci i br�zowi z pancerza i tronu Khorne'a.
Liczb� Khorne'a jest �semka. Znajduje to odbicie w organizacji jego demonicznych armii, a tak�e w mniejszych sprawach np. imiona demon�w Khorne'a zawieraj� 8 sylab, a czempioni Khorne'a mog� mie� maksymalnie 8 mutacji.
Kult

Khorne jest czczony zar�wno przez przera�aj�cych wojownik�w Chaosu, jak i g�upich zwierzoludzi. Khorne nie posiada w�asnych �wi�ty�, poniewa� nie ma dla niego lepszej �wi�tyni ni� pole bitwy. Poza tym jego wyznawcy s� przekonani, �e obraziliby swojego boga trwoni�c cenny czas na budow� �wi�tyni, zamiast mordowa� w jego imieniu.�
Ka�da �mier� zadana przez wyznawc� Khorne'a zwi�ksza moc jego patrona. Krwawy B�g ze szczeg�ln� przychylno�ci� spogl�da na tych, kt�rzy morduj� swoich przyjaci� i sprzymierze�c�w, poniewa� im wi�cej istnie� zostanie zniszczonych, tym bardziej wzro�nie moc Khorne'a. Wyznawca, kt�ry straci dzie� bez przelania krwi, mo�e by� pewien, �e dosi�gnie go niezadowolenie Khorne'a.
Opr�cz wyznawc�w w�r�d ludzi, Khorne jest czczony w�r�d krasnolud�w chaosu, fanatyk�w gobli�skich i p�ork�w. Jego pragnienie krwi i mordu odpowiada szczeg�lnie mentalno�ci goblinoid�w. W niekt�rych przypadkach ca�e plemiona Ork�w porzuci�y w�asnych bog�w i zacz�y pod��a� krwaw� �cie�k� Khorne'a.�
Sprzymierze�cy i wrogowie

Wyznawcy Khorne'a nie maj� przyjaci� ani sprzymierze�c�w. Wszyscy s� bardzo szybko sk�adani jako ofiary ku czci Krwawego Boga. Cz�sto nawet zdarza si�, �e jeden wyznawca pr�buje z�o�y� w ofierze dzrugiego. Wyznawcy Khorne'a oczywi�cie miewaj� kr�tkoterminowych sojusznik�w, ale poniewa� boj� si�, �e wszystkie inteligentne istoty boj� si� ich i nienawidz�, to kiedy alianci spe�ni� ju� swoje zadanie, kulty�ci Krwawego Boga zawsze staraj� si� ich zniszczy�.
Wyznawcy Khorna za szczeg�lnego wroga uwa�aj� wyznawc�w Slaanesha.�
Zasady kultu

Wszyscy wyznawcy Khorne'a s� wojownikami. Istnieje kilka odr�bnie zorganizowanych grup czcz�cych Khorne'a. Poniewa� ca�y kult polega na walce, przelewie krwi i mordowi, wyznawcy cz�sto walcz� niezale�nie, ignoruj�c przysi�gi, sojusze, a nawet lojalno�� wobec wsp�wyznawc�w.
Prawa Khorne'a s� jasne: KREW i WI�CEJ KRWI. U�ywanie czar�w lub jakich� innych si� maj�cych sia� �mier� i zniszczenie jest dla Khorne'a tak wstr�tne, �e nie chce mie� on nic do czynienia z istotami, kt�re kiedykolwiek u�ywa�y magii.�
Jedynym sposobem na zdobycie wzgl�d�w Khorne'a jest zabijanie - przyjaci� lub wrog�w - bez znaczenia. Wszyscy martwi s� r�wni w oczach Khorne'a. Jedyn� rzecz� powoduj�c� niezadowolenie Krwawego Boga jest nie zabijanie.
Czary

Khorne jest przeciwnikiem u�ywania magii w jakiejkolwiek postaci i nie daje takiej mo�liwo�ci swoim wyznawcom w �adnym wypadku. Nie istniej� czarodzieje wyznaj�cy Khorne'a.�
Zakaz u�ywania magii nie dotyczy jednak magicznych przedmiot�w - w szczeg�lno�ci magicznych broni, kt�re pozwalaj� wyznawcom lepiej s�u�y� swojemu bogu.

Drzewo Dusz

Obrazek
Przechadza�em si� po ��kach Khorne'a, pod blu�nierczym niebem. Wsz�dzie dooko�a by�y klomby czarnych kwiat�w, z kt�rych ka�dy to cie� schwytany przez �mier�, ka�dy p�k to wykrzywiona twarz, ka�dy p�atek to czaszka, a ka�de �d�b�o to ko�cisty grzbiet. Spryskane czerwieni� muchy ssa�y nektar przekl�tych b�oni, a powietrze pe�ne by�o smrodu rozpaczy. Kwitn�ce p�czki �mierci kiwa�y si� gdy je mija�em i szeptem wymienia�y uwagi. U mych st�p szkar�atne glizdy i robactwo ob�era�o si� �yciodajn� posok� pad�ych Khorniarzy. Z oddali do mych uszu dobiega�y wrzaski demon�w pl�saj�cych na miedzach swych krwawych ogr�dk�w, tym lepiej s�yszalne i� pcha� je ku mnie s�odki wiaterek, s�odki od zapachu gnij�cych cia�.�

A wtedy doszed�em do Drzewa Cieni Pot�pionych.�
Dawno temu, gdy w tej krwawej krainie panowa�a zima, na jego ga��ziach powieszono �ywe dusze, a inne �ywe dusze zakopano u korzeni. Powykr�cane z b�lu i pogardy do siebie, cienie pozawiera�y swe pakty krwi i dzi� odbiera� za� nagrod�. Te same cienie, dzi� pot�pione na wieki i a� �a�osne w swym skamleniu, z ka�dej ga��zki i p�du be�kota�y o �a�owaniu, o l�kach, o obietnicach. Wszystkie poza jedn�, kt�rej wyzywaj�cy wzrok zoczy�em. Pod tym wzrokiem zamar�em i czeka�em chwil�. Drzewo przem�wi�o g�osem trzeszcz�cego i p�kaj�cego drewna, jakby tysi�c topor�w rozdziera�o mu trzon pnia.�

Na m� wiar� z�aman� i przysi�gi niespe�nione, �miertelnika tu widz�! Za tych wszystkich �miertelnik�w kt�rzy kosztowali mych owoc�w i pili z mych s�odkich p�k�w, to ja skosztuje jego nektaru, spij� jego krew. Cho� raz me korzenie po�r� jego cia�o, , jest m�j, a to co by�o jego b�dzie moje. Cia�o ... cia�o ... uwolni� si� tego wi�zienia! Ma lojalno�� niewzruszona i pe�na, mordowa� b�d� w imi� Khorne'a! Krwi bez miary dla� przelej�! Och, wyrwa� si� tej drewnianej ramy, by raz jeszcze biec w rytm bicia serca ...

Wyrzuci� ku mnie ga��zie a ja uciek�em, gdy� m�j los nie by� zwi�zany z tymi sp�tanymi i okropnymi duszami.�


Demony Khorne'a

Krwiopijce (Bloodthirsters)
Wielkie Demony Khorne'a


Obrazek
Wielkie demony Khorne'a s� nazywane r�wnie�:

 • Fists of Khorne
 • Drinkers of Blood
 • Lords of Skulls
 • Eaters of Gore and Flesh
 • Deathbringers of Khorne
 • Blooded Ones
 • Guardians of Throne
 • High-handed Slayers
W mrocznej mowie: Khak'akaoz'khysk'akami
Krwiopijce s� najbardziej cenionymi s�ugami Khorne'a. Najwi�ksi z jego �miertelnych wyznawc�w mog� aspirowa� do stania si� jednym z Krwiopijc�w. Ich ��dz krwi przewy�sza ludzkie wyobra�enie. Podczas bitwy atakuj� wszystko co tylko s� dopa��. Nie znaj� strachu i w odr�nieniu do Khorne'a, atakuj� nie licz�c si� z konsekwencjami. Z regu�y tymi konsekwencjami jest �mier� wszystkiego, co stanie im na drodze. Ich poczucie dumy i umiej�tno�ci walki powoduj�, �e rzadko wzywaj� na pole bitwy mniejsze demony - z regu�y polegaj� na tylko na w�asnych si�ach i umiej�tno�ciach.
Zasady specjalne:
Wielkie demony Khorne'a s� podatne na sza� bojowy. Ponadto nienawidz� wszystkich �miertelnych i demonicznych wyznawc�w Slaanesha. Wszystkie Krwiopijce nosz� Pancerz Chaosu i bro� magiczn� "Top�r Khorne'a". Mog� regenerowa� obra�enia - na tych samych zasadach jak trolle.


Krwiopuszcze (Bloodletters)

Obrazek
Mniejsze demony Khorne'a nazywane s� r�wnie�:

 • Khorne's Chosen
 • Teeth of Death
 • Naked Slayers
 • Takers of Souls
 • Horned Ones
W mrocznej mowie: Khah'akamshy'y
Krwiopuszcze s�u�� w podstawowych jednostkach demonicznych hord Khorne'a. Najwi�ksi ze �miertelnych wyznawc�w Khorne'a mo�e dost�pi� wyniesienia do stanu Krwiopuszcza, a najwspanialsze Krwiopuszcze mog� dost�pi� zaszczytu wst�pienia w szeregi Krwiopijc�w.�
Jak w przypadku wszystkich demon�w Khorne'a, okrucie�stwo Krwiopuszczy jest niepohamowane. Na polu bitwy b�d� one atakowa�y wszystkich wrog�w bez strachu i bez my�li o konsekwencjach. Krwiopuszcze cz�sto wyruszaj� do bitwy dosiadaj�c Juggernaut�w - wierzchowc�w Khorne'a.
Zasady specjalne:
Krwiopuszcze s� podatne na sza� bojowy i nienawi�� w stosunku do wszystkich wyznawc�w Slaanesha. Uzbrojone s� w magiczne bronie - Piekielne ostrza. Mog� plu� jadem na 5"/10 metr�w. Mog� regenerowa� obra�enia podobnie jak trolle.�
Ogary Khorne'a�

Obrazek
Ogary Khorne'a nazywane s� r�wnie�:

 • Beasts of Khorne
 • Flesh Renders
 • Hunters of Blood
 • Inevitable Ones
W mrocznej mowie: Kha'a'a Khak'hyshk
Te przera�aj�ce bestie spotyka si� zar�wno w�r�d grup wyznawc�w Khorne'a, jak i po�r�d demonicznych hord. Ogary Khorne'a wykorzystuje si� w krwawych �owach - idealnie nadaj� si� do tropienia, a ponadto walcz� do �mierci za swojego pana. Przez Pustkowia Chaosu stada tych bestii tropi� i bezlito�nie �cigaj� wrog�w Khorne'a. Za stadami pod��aj� Krwiopuszcze pop�dzaj�ce bestie, niecierpliwe, aby rozla� krew w imieniu Khorne'a. Tylko nieliczni �miertelnicy widzieli krwawe �owy i mo�e o tym opowiedzie�.
Zasady specjalne:
Ogary Khorne'a s� odporne na strach i groz�. Wszystkie inne testy psychologiczne wykonuje si� przy wykorzystaniu cech poganiacza, kt�ry musi znajdowa� si� maksymalnie 6"/12 metr�w od stada. Je�li w tej odleg�o�ci nie ma �adnego demona lub wyznawcy Khorne'a - Ogary Khorne'a atakuj� najbli�szego wroga. Ogary Khorne'a maj� obro�e Khorne'a. Ataki Ogar�w Khorne'a s� traktowane jako zatrute. W pierwszej turze walki Ogary Khorne'a dostaj� bonus +10 do WW.
Juggernaut

Obrazek
Juggernauty nazywane s� te�:

 • Blood Crushers
 • Soul Crushers
 • Juggers
 • Blights of Khorne
W mrocznej mowie: Kha'a'a Akh'h
Te olbrzymie bestie - wierzchowce s� czasami dawane jako nagrody czempionom Khorne'a. Cz�sto na Juggernautach ruszaj� do boju Krwiopuszcze.
Zasady specjalne:
Juggernauhty wywo�uj� strach we wszystkich stworzeniach ni�szych ni� 10 st�p (3 metry), je�li na nie szar�uj�. Juggernauty s� podatne na g�upot�, je�li je�dziec zginie lub zostawi je same. Je�li Juggernaut nie zda testu g�upoty - atakuje najbli�sze stworzenie - bez znaczenia jest, czy to sojusznik, czy wr�g. Juggernauty nie wykonuj� �adnych innych test�w psychologicznych. Juggernauty podczas ataku wykonuj� 2 ataki - ugryzienie (powoduje podw�jne obra�enia) i tratowanie (WFB: automatyczne zranienie, WFRP: powoduje 1 obra�enie niezale�nie od pancerza i wytrzyma�o�ci).
Calosc znajdziecie na stronie cytadela.pl

Link tutaj:

Kod:
http://www.cytadela.pl/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=11
Na górę
  Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC+1godz.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do: